هنری فایول

اصول علم اداره

هنری فایول، تجربیات خود شامل مهندسی، مدیریت و هدایت حرفه ای کار در معدن را در قالب ۱۴ اصل جهت ارائه نظریه‌ای عمومی برای اداره هر کسب و کار برای ما به ارث گذاشته است. با اینکه نزدیک به ۱۰۰ سال از تالیف این اصول می‌گذرد، اما جای شگفتی است که هنوز مدیران سازمان های ایرانی یا به اهمیت آنها واقف نیستند؛ یا بدتر آنکه شاید از آنها بی‌اطلاع باشند.

 1. تقسیم کار (Division of work): تقسیم کار میان کارکنان به منظور افزایش کارایی.
 2. اختیار و مسئولیت پذیری (Authority & Responsibility): حق صدور دستور، فرمانبرداری و مسئولیت پذیری نسبت به این حق.
 3. انضباط (Discipline): اطاعت و احترام کارکنان به قواعدی که بر سازمان حاکم است.
 4. وحدت فرماندهی (Unity of command): هر کارمند باید دستورات از یک سرپرست دریافت کند.
 5. وحدت هدایت (Unity of direction): هر گروهی از فعالیت ها با یک هدف مشترک باید توسط یک مدیر هدایت شود.
 6. تبعیت منافع فردی از منافع عمومی (Subordination of individual interests to general interests): منافع فرد یا گروه در سازمان نباید اولیت بیشتری نسبت به منافع سازمان به عنوان یک کل داشته باشد.
 7. جبران خدمات کارکنان (Remuneration): همه کارکنان باید درآمد منصفانه ای نسبت به خدماتشان دریافت کنند.
 8. تمرکز و عدم تمرکز (Centralization & Decentralization): تمرکز به درجه ای اطلاق می شود که کارکنان در تصمیم گیری ها مشارکت داده می شوند که این اصل در سازمان ها متفاوت است و باید از پیش معین شود.
 9. سلسله مراتب (Scalar chain): مسیر صدور دستور از مدیران ارشد به پایین ترین رده های سازمانی است و لذا ارتباطات باید از این زنجیر تبعیت نمایند.
 10. نظم (Order): ترتیب بندی نظام مند (سیستماتیک) افراد، ماشین، مواد و غیره و داشتن فضایی مناسب برای هر کارمند در سازمان.
 11. انصاف(Equity): رفتار مهربان و منصفانه مدیران با افراد تحت سرپرستیشان.
 12. ثبات در تصدی پرسنل (Stability of tenure of personnel): برنامه ریزی برای گزینش و نگهداری کارکنان به منظور کاهش جابجایی ایشان.
 13. ابتکار عمل (Initiative): اجازه ابراز ایده های جدید توسط کارکنان.
 14. روح تیمی (Team Spirit/ Esprit de corps): توسعه فرهنگ تیمی و اخلاقی میان تمامی کارکنان سازمان به منظور ایجاد احساس وحدت در ایشان.
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top