آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

واژه نامه

درست بخوانیم، درست بنویسیم و درست یاد بدهیم؛ امید است تا با همفکری شما عزیزان این مجموعه به بهترین نحو تکمیل گردیده و در دسترس عموم قرار گیرد. تلاش شده است تا با بررسی ترجمه‌های کتاب و نظر استادان و صاحبنظران در رشته مدیریت، برای هر واژه، مرتبط ترین و اصلح ترین ترجمه ارائه گردد.

A

Absolutism: مطلق گرایی

Acceptability: مقبولیت

Accountability: پاسخگویی

Accounting: حسابرسی

Accreditation: اعتبار گذاری، مجوز

Accumulation: انباشت

Accuracy: صحت

Action-arena: عرصه کنش

Action of rational: کنش عقلایی

Action-situation: موقعیت کنش

Adaptation: تطابق

Adaptive efficiency: کارایی انطباقی

Adjusted goodness of fit index (AGFI): شاخص برازنده‌گی تعدیل یافته

Administration: اداره امور

Administrative: اداری

Adoption: انطباق

Advantaged-groups: گروه های سزاوار

Adversary politics: سیاست دشمنی 

Advertisement: تبلیغ

Advertising: تبلیغاتی

Advocacy-Coalition-Framework: چارچوب ائتلاق مدافع

Agency economics: اقتصاد کارگزار

َAgency: آژانس

Agenda-setting: دستورگذاری، تنظیم دستورکار

Alienation: از خود بیگانگی

Alternate hypothesis: فرضیه جانشین

Altruism: نوع دوستی

Ambiguous questions: پرسشهای مبهم

Ambivalence: ترجیحات فرضی

Analytical study: مطالعه تحلیلی

Analysis of variance (ANOVA): تحلیل واریانس

Anarchism: آنارشیسم

Anomie: بی هنجاری

Anthropocentrism: انسان محوری

Anti-semitism: یهود ستیزی

Applied research: پژوهش کاربردی

Appraisal: ارزیابی

Area sampling: نمونه برداری ناحیه‌ای

Archaic institution: نهاد کهن

Arrangement: ترتیبات

Assessment: ارزیابی

Association: انجمن

Atavistic instincts: غرایز اجدادی

Attitudinal factors: عامل‌های نگرشی

Atomism: اتمیسم

Auditing: ممیزی

Autarky: خودبسندگی

Authority: اختیار، اقتدار

Autonomization: خودمختاری

B

Back-casting: پس بینی

Backward-mapping: انگاشت رو به عقب

Basic research: پژوهش بنیادی

Belief: باور

Benchmark: محک زنی

Bias: سوگیری (تورش)

Big data: ابرداده

Bibliography: کتابنامه

Bounded-rationality: عقلانیت محدود

Brand: برند

– Brand equity: ارزش ویژه برند

– Brand extension: تعمیم برند

– Brand value: ارزش (مالی) برند

Branding: برندسازی

Break-even pricing: قیمت گذاری سربه‌سر

Broad problem area: زمینه کلی مشکل

Broker: دلال

Business analysis: تحلیل کسب و کار

Bureaucracy: بوروکراسی، دیوانسالاری

Bureaucrat: بوروکرات، دیوانسالار

Buzz marketing: بازاریابی همهمه‌ای

C

Campaign: کمپین

Catalog marketing: بازاریابی کاتالوگی

Cause-and-effect: علت و معلول

Causal analysis: تحلیل علی

Causal process tracing: ردیابی فرایند علی

Causal research: پژوهش علی

Causal study: مطالعه علی

Channel: شبکه

Citizen: شهروند

Check-and-balance: مراقبه و موازنه

Chi-square test: آزمون مجذور کای

Classification data: داده‌های طبقه‌بندی

Closed questions: پرسش‌های بسته

Cluster sampling: نمونه‌برداری خوشه‌ای

Coalition: ائتلاف

Co-branding: برندسازی مشترک

Cognitive dissonance: ناهمسانی شناختی

Coherence: انسجام

Comparative fit index (CFI): شاخص برازنده‌گی تطبیقی

Comparative study: مطالعه تطبیقی (مقایسه‌ای)

Competitive-advantage: مزیّت رقابتی

Competitor analysis: تحلیل رقبا

Complex probability sampling: نمونه‌برداری احتمالی پیچیده

Comprehensive-rationality: عقلانیت جامع

Concentrated marketing: بازاریابی متمرکز

Concept: مفهوم (جوهره)

– Concept testing: آزمون مفهوم

Concurrent validity: روایی همزمان

Confidence: سطح اطمینان

Consequence: نتیجه

Consumer buyer behavior: رفتار خریدارِ مصرف کننده

Conjuncture: بزنگاه

Content: محتوا

Content marketing: بازاریابی محتوا

Context: بستر

Construct validity: روایی سازه

Content validity: روایی محتوا

Contextual factors: عوامل زمینه‌ای

Contrived sampling: محیط ساختگی

Control group: گروه کنترل

Controlled variable: متغیر کنترل شده

Convenience sampling: نمونه‌برداری دردسترس

Convergent validity: روایی هم‌گرا

Correlational analysis: تحلیل همبستگی

Convenience product: محصول دم‌دست

Convenience store: فروشگاه راه‌دست

Correlational study: مطالعه همبستگی

Corruption: فساد

Cost-based pricing: قیمت گذاری مبتنی بر هزینه

Criterion-related validity: روایی وابسته به ملاک

Criterion variable: متغیر ملاک

Critical: ارزیابی

Cross-sectional study: مطالعه مقطعی

Customer: مشتری

Customer insights: بینشهای مشتری

Customer lifetime value (CLV): ارزش طول عمر مشتری

Customer relationship management (CRM): مدیریت روابط با مشتری

Customer satisfaction: رضایت مشتری

Customer value analysis: تحلیل ارزش مشتری

Customer value marketing: بازاریابی ارزش مشتری

Customer value-based pricing: قیمت گذاری مبتنی بر ارزش مشتری

D

Decider: تصمیم گیرنده

Decision: تصمیم

Deduction: قیاس

Decline stage: مرحله کاهش

Deficient product: محصولات نارسا

Demand: تقاضا

Demand curve: منحنی تقاضا

Demographic: جمعیت شناختی

Dependent variable: متغیر وابسته

Descriptive research: پژوهش توصیفی

Descriptive statistics: آمار توصیفی

Descriptive study: مطالعه توصیفی

Desirable product: کالای مطلوب

Deviation: انحراف

Dichotomy: دوگانگی

Diffusion: اشاعه

Differentiation: تمایز

Digital marketing: بازاریابی دیجیتال

ِDirect marketing channel: شبکه بازاریابی مستقیم

-directed: گرا-

Directional hypothesis: فرضیه جهت‌دار

Discriminant validity: روایی واگرا

Discount: تخفیف (در قیمت)

Discretion: صلاحدید

Disproportionate stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب

Distribution: توزیع

Diversification: تنوع

Doctrine: آموزه

Double-barreled question: پرسش چندگانه

Double sampling: نمونه‌برداری مضاعف

Dynamic panel: پنل پویا

ِDynamic pricing: قیمت گذاری پویا

E

Economic-policy: خط مشی اقتصادی

Economic environment: محیط اقتصادی

Editing data: ویرایش داده‌ها

Element: عضو، عنصر

Elite: نخبه

ٍEmail marketing: بازاریابی پست الکترونیکی

Epistemology: معرفت شناسی

Equity: برابری

Ethnographic research: پژوهش قوم نگاری

Evaluation: ارزشیابی

Event history analysis: تحلیل تاریخ واقعه

Event marketing: بازاریابی رویداد

Evidence: شواهد

Exclusive distribution: توزیع انحصاری

Execution style: سبک اجرا (ی پیام)

Executive: اجرایی

Experience curve: منحنی تجربه

Experimental design: طرح تجربی

Experimental group: گروه تجربی

Experimental research: پژوهش آژمایشگاهی

Exploratory study: مطالعه اکتشافی

Expert: خبره

Exploratory research: پژوهش اکتشافی

Export: صادرات

External consultants: مشاوران برون سازمانی

External validity: روایی بیرونی

F

Face-to-face interview: مصاحبه حضوری

Face validity: روایی ظاهری

Factorial validity: روایی عاملی

Failure: شکست

Federal-state: دولت فدرال

Field experiment: آزمایش میدانی

Field study: مطالعه میدانی

Fiscal-policy: خط مشی مالی

Forecast: پیشبینی

Formulation: تدوین

Function: کارکرد

Fundamental research: پژوهش بنیانی

Funneling technique: تکنیک قیفی

G

Garbage-can-model: مدل سطل زباله

Generalizability: تعمیم پذیری

Goal: هدف

Goodness of fit index (GFI): شاخص برازنده‌گی

Governance: حکمرانی

Government: حکومت

Graphic rating scale: مقیاس رتبه بندی نموداری

H

History effect: اثر تاریخچه

Hypothesis: فرضیه

Hypothetic-deductive method of research: روش پژوهش فرضی-قیاسی

I

Ideology: ایدئولوژی

Impact: اثر

Implementation: اجرا

Incremental: تدریجی (افزایشی)

Incremental fit index (IFI): شاخص برازندگی افزایشی

Independent variable: متغیر مستقل

Inferential statistics: آمار استنباطی

Input: درونداد

Institution: نهاد

Institutional Analysis and Development framework (IAD): چارچوب تحلیل و توسعه نهادی

Institutionalism: نهادگرایی

Instrument: ابزار

Instrumentation effect: اثر آزمون

Interest-group: گروه ذینفع

Interitem consistency reliability: اعتبار هم‌خوانی درونی

Internal consultants: مشاوران درون سازمانی

Internal validity of experiments: روایی درونی آزمایش‌ها

Interrater reliability: اعتبار درجه‌بندی کنندگان

Interval scale: مقیاس فاصله‌ای

Intervening variable: متغیر مداخله‌گر

Interviewing: مصاحبه

Inventory: سیاهه

Iron-triangle: مثلّث آهنین

Issue: مسئله

Itemized rating scale: مقیاس درجه‌بندی چندگزینه‌ای

J

Judgement sampling: نمونه‌برداری قضاوتی

Judiciary: قضایی

L

Lab experiment: آزمون آزمایشگاهی

Laissez-faire: عدم مداخله

Law: قانون

Leading questions: پرسش‌های راهنما

Legislature: قانون گذاری

Legitimacy: مشروعیّت

Lesson-drawing: درس آموزی

Likert scale: مقیاس لیکرت

Literature review: بررسی ادبیات (پیشینه پژوهش)

Literature survey: بررسی پیشینه

Loaded questions: پرسش‌های بارداد

Longitudinal study: مطالعه طولی

M

Manipulation: دستکاری

Matching: جور کردن

Maturation effect: اثر بلوغ

Measure: اندازه

Moderating variable: اثر تعدیل کننده

Methodology: روش شناسی

Monetary-policy: خط مشی پولی

Monitor: نظارت

Mortality: تلفات

Motivational research: پژوهش انگیزاننده

Muddling-through: از مهلکه گریختن

Multiple regression analysis: تحلیل رگرسیون چندمتغیره

Multiple cluster sampling: نمونه برداری چندمرحله‌ای خوشه‌ای

N

Narrative: روایتی

Network: شبکه

New-public-administration: اداره امور عمومی نوین

New-public-management: مدیریت دولتی نوین

Nominal scale: مقیاس اسمی

Non-contrived setting: محیط طبیعی پژوهش

Non-directional hypothesis: فرضیه بدون جهت

Non-normed fir index (NNFI): شاخص برازنده‌گی غیرتطبیقی

Non-participant observer: مشاهده‌گر غیرفعال

Non-probability sampling: نمونه‌برداری غیراحتمالی

Nuisance variable: متغیر مزاحم

Null hypothesis: فرضیه صفر (پوچ)

O

Objective: عینی

Objectivity: عینیت

Observational survey: پیمایش مشاهده‌ای

One-shot-study: مطالعه تک ضربه‌ای

Open-ended questions: پرسشهای باز

Operational definition: تعریف عملیاتی

Ordinal scale: مقیاس ترتیبی

Ontology: هستی شناسی

-Oriented: مدار-

Outcome: پیامد

Output: برونداد

P

Panel study: مطالعه پنل (گروه نمونه)

Parallel-form reliability: اعتبار فرم‌های موازی

Parsimony: صرفه‌جویی

Participant-observer: مشاهده‌گر مشارکت‌کننده

Path-dependence: وابستگی به مسیر

Plan: طرح

Pluralism: تکثّرگرایی

Policy: خط مشی

Policy-adoption: اتخاذ خط مشی

Policy-analysis: تحلیل خط مشی

Policy-communities: جوامع خط مشی

Policy-diffusion: اشاعه خط مشی

Policy-experimentation: آزمایش خط مشی

Policy-making: خط مشی گذاری

Policy-proposal: پیشنهادیه خط مشی

Policy-research: خط مشی پژوهی

Policy-succession: جانشینی خط مشی

Political-economy: اقتصاد سیاسی

Politics: علم) سیاست)

Politicization: سیاسی کاری

Population: جامعه (آماری)

Population frame: چارچوب جامعه آماری

Post-test: پس آزمون

Precision: دقت

Predictive validity: روایی پیش‌بینی

Predictor variable: متغیر پیش‌بین

Preferences: ترجیحات

Pre-test: پیش آزمون

Primary data: داده‌های دست اول

Principle: اصل

Principle-agent problem (agency dilemma): مشکل کارفرما-کارگزار

Prescribe: تجویز

Privatization: خصوصی سازی

Problem definition: تعریف مساله

Problem statement: بیان مساله

Problem-structuring: صورتبندی مشکل

Progressive-taxation: مالیات بندی تصاعدی

Projective methods: روش‌های فرافکن

Proportional-taxation: مالیات بندی متناسب

Proportionate stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم

Public-administration: اداره امور عمومی

Public-choice: انتخاب عمومی

Public-good: کالای عمومی

Public-interests: منافع عامه

Punctuated-equilibrium: تعادل نقطه ای

Purposiveness in research: هدفمندی پژوهش

Purposive sampling: نمونه‌برداری هدفمند

Q

Qualitative data: داده کیفی

Questionnaire: پرسشنامه

Quota sampling: نمونه‌برداری سهمیه‌ای

R

Randomization: انتخاب تصادفی

Ratio scale: مقیاس نسبتی

Rationality: عقلانیت

Recall-dependent questions: پرسش‌های مبتنی بر یادآوری

Recommend: توصیه

Reform: اصلاح

Regulation: مقرّرات

Regulatory: تنظیمی

Regressive-taxation: مالیات بندی نزولی

Relative fit index (RFI): شاخص برازنده‌گی نسبی

Reliability: اعتبار

Replicability: تجدیدپذیری

Representativeness of the sample: معرف بودن نمونه

Research: پژوهش

Resilience: تاب آوری

Responsiveness: پاسخدهی

Restricted probability designs: طرح‌های تصادفی محدود

Rigor: دقت

Root mean square error of approximation (RMSEA): ریشه دوم واریانس خطای تقریب

S

Sample: نمونه

Sample size: اندازه نمونه

Sampling: نمونه برداری

Scale: مقیاس

Scientific investigation: رسیدگی (پژوهش) علمی

Secondary data: داده‌های دست دوم

Selection effect: اثر گزینش

Semantic differential: افتراق معنایی

Simple random sampling: نمونه‌برداری تصادفی ساده

Simulation: شبیه سازی

Social desirability: پذیرش اجتماعی

Social-policy: خط مشی اجتماعی

Solomon four-group design: طرح چهارگروهی سالمون

Split-half reliability: اعتبار از نوع دو نیمه کردن

Spoils-system: نظام تاراج

Stability of a measure: پایایی ابزار سنجش

Standardized root mean square residual (SRMSR): ریشه استاندارد باقی‌مانده مجذور میانگین

State: دولت

Static panel: گروه نمونه ایستا

Statistical regression: رگرسیون آماری

Story-telling: داستان سرایی

Strategy: راهبرد

Stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای

Street-level-bureaucrat: کارگزار سطح خیابان

Structural variable: متغیرهای ساختاری

Structure: ساختار

Structured interview: مصاحبه ساختمند (ساختاریافته)

Structured observational studies: مطالعات مشاهده‌ای ساختمند

Style: سبک

Subject: آزمودنی، موضوع

Subjective: ذهنی

Subside: یارانه

Succession: جانشینی

Synopsis: خلاصه پژوهش

Systematic sampling: نمونه‌برداری نظام‌مند

T

t-Test: tآزمون

Tax-farming: تیول داری

Telephone interview: مصاحبه تلفنی

Termination: خاتمه

Test-retest reliability: اعتبار بازآزمایی

Testability: آزمون پذیری

Testing effect: اثر آزمون

Theoretical framework: چارچوب نظری

Threshold-effect: اثر حدی

Transparency: شفافیّت

Transfer: انتقال

Treatment: کاربندی

-Inappropriate transfer: انتقال نامناسب

-incomplete transfer: انتقال ناقص

-uninformed transfer: انتقال فاقد اطلاعات کافی

U

Unbiased questions: پرسش‌های بدون تورش

Unit of analysis: واحد تجزیه و تحلیل

Unitary-state: دولت واحد

Unobtrusive measures: اندازه‌های غیرمستقیم

Unrestricted probability sampling: نمونه‌برداری تصادفی محدودنشده

Unstructured interview: مصاحبه غیرساختمند

Unstructured observational study: مطالعه مشاهده‌ای غیرساختمند

V

Validity: روایی

Variable: متغیر

Voter: رأی دهنده

W

Welfare-state: دولت رفاه

Rate this page

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top