کاتالوگ معرفی خدمات

من مشاور مدیریت و تحلیل گر تحقیقات بازاریابی برندسازی هستم

واژه‌نامه تخصصی

فهرست مطالب

واژه نامه

درست بخوانیم، درست بنویسیم و درست یاد بدهیم؛ امید است تا با همفکری شما عزیزان این مجموعه به بهترین نحو تکمیل گردیده و در دسترس عموم قرار گیرد. تلاش شده است تا با بررسی ترجمه‌های کتاب و نظر استادان و صاحبنظران در رشته مدیریت، برای هر واژه، مرتبط ترین و اصلح ترین ترجمه ارائه گردد.

A

Absolutism: مطلق گرایی

Acceptability: مقبولیت

Accountability: پاسخگویی

Accounting: حسابرسی

Accreditation: اعتبار گذاری، مجوز

Accumulation: انباشت

Accuracy: صحت

Action-arena: عرصه کنش

Action of rational: کنش عقلایی

Action-situation: موقعیت کنش

Adaptation: تطابق

Adaptive efficiency: کارایی انطباقی

Adjusted goodness of fit index (AGFI): شاخص برازنده‌گی تعدیل یافته

Administration: اداره امور

Administrative: اداری

Adoption: انطباق

Advantaged-groups: گروه های سزاوار

Adversary politics: سیاست دشمنی 

Advertisement: تبلیغ

Advertising: تبلیغاتی

Advocacy-Coalition-Framework: چارچوب ائتلاق مدافع

Agency economics: اقتصاد کارگزار

َAgency: آژانس

Agenda-setting: دستورگذاری، تنظیم دستورکار

Alienation: از خود بیگانگی

Alternate hypothesis: فرضیه جانشین

Altruism: نوع دوستی

Ambiguous questions: پرسشهای مبهم

Ambivalence: ترجیحات فرضی

Analytical study: مطالعه تحلیلی

Analysis of variance (ANOVA): تحلیل واریانس

Anarchism: آنارشیسم

Anomie: بی هنجاری

Anthropocentrism: انسان محوری

Anti-semitism: یهود ستیزی

Applied research: پژوهش کاربردی

Appraisal: ارزیابی

Area sampling: نمونه برداری ناحیه‌ای

Archaic institution: نهاد کهن

Arrangement: ترتیبات

Assessment: ارزیابی

Association: انجمن

Atavistic instincts: غرایز اجدادی

Attitudinal factors: عامل‌های نگرشی

Atomism: اتمیسم

Auditing: ممیزی

Autarky: خودبسندگی

Authority: اختیار، اقتدار

Autonomization: خودمختاری

B

Back-casting: پس بینی

Backward-mapping: انگاشت رو به عقب

Basic research: پژوهش بنیادی

Belief: باور

Benchmark: محک زنی

Bias: سوگیری (تورش)

Big data: ابرداده

Bibliography: کتابنامه

Bounded-rationality: عقلانیت محدود

Brand: برند

– Brand equity: ارزش ویژه برند

– Brand extension: تعمیم برند

– Brand value: ارزش (مالی) برند

Branding: برندسازی

Break-even pricing: قیمت گذاری سربه‌سر

Broad problem area: زمینه کلی مشکل

Broker: دلال

Business analysis: تحلیل کسب و کار

Bureaucracy: بوروکراسی، دیوانسالاری

Bureaucrat: بوروکرات، دیوانسالار

Buzz marketing: بازاریابی همهمه‌ای

C

Campaign: کمپین

Catalog marketing: بازاریابی کاتالوگی

Cause-and-effect: علت و معلول

Causal analysis: تحلیل علی

Causal process tracing: ردیابی فرایند علی

Causal research: پژوهش علی

Causal study: مطالعه علی

Channel: شبکه

Citizen: شهروند

Check-and-balance: مراقبه و موازنه

Chi-square test: آزمون مجذور کای

Classification data: داده‌های طبقه‌بندی

Closed questions: پرسش‌های بسته

Cluster sampling: نمونه‌برداری خوشه‌ای

Coalition: ائتلاف

Co-branding: برندسازی مشترک

Cognitive dissonance: ناهمسانی شناختی

Coherence: انسجام

Comparative fit index (CFI): شاخص برازنده‌گی تطبیقی

Comparative study: مطالعه تطبیقی (مقایسه‌ای)

Competitive-advantage: مزیّت رقابتی

Competitor analysis: تحلیل رقبا

Complex probability sampling: نمونه‌برداری احتمالی پیچیده

Comprehensive-rationality: عقلانیت جامع

Concentrated marketing: بازاریابی متمرکز

Concept: مفهوم (جوهره)

– Concept testing: آزمون مفهوم

Concurrent validity: روایی همزمان

Confidence: سطح اطمینان

Consequence: نتیجه

Consumer buyer behavior: رفتار خریدارِ مصرف کننده

Conjuncture: بزنگاه

Content: محتوا

Content marketing: بازاریابی محتوا

Context: بستر

Construct validity: روایی سازه

Content validity: روایی محتوا

Contextual factors: عوامل زمینه‌ای

Contrived sampling: محیط ساختگی

Control group: گروه کنترل

Controlled variable: متغیر کنترل شده

Convenience sampling: نمونه‌برداری دردسترس

Convergent validity: روایی هم‌گرا

Correlational analysis: تحلیل همبستگی

Convenience product: محصول دم‌دست

Convenience store: فروشگاه راه‌دست

Correlational study: مطالعه همبستگی

Corruption: فساد

Cost-based pricing: قیمت گذاری مبتنی بر هزینه

Criterion-related validity: روایی وابسته به ملاک

Criterion variable: متغیر ملاک

Critical: ارزیابی

Cross-sectional study: مطالعه مقطعی

Customer: مشتری

Customer insights: بینشهای مشتری

Customer lifetime value (CLV): ارزش طول عمر مشتری

Customer relationship management (CRM): مدیریت روابط با مشتری

Customer satisfaction: رضایت مشتری

Customer value analysis: تحلیل ارزش مشتری

Customer value marketing: بازاریابی ارزش مشتری

Customer value-based pricing: قیمت گذاری مبتنی بر ارزش مشتری

D

Decider: تصمیم گیرنده

Decision: تصمیم

Deduction: قیاس

Decline stage: مرحله کاهش

Deficient product: محصولات نارسا

Demand: تقاضا

Demand curve: منحنی تقاضا

Demographic: جمعیت شناختی

Dependent variable: متغیر وابسته

Descriptive research: پژوهش توصیفی

Descriptive statistics: آمار توصیفی

Descriptive study: مطالعه توصیفی

Desirable product: کالای مطلوب

Deviation: انحراف

Dichotomy: دوگانگی

Diffusion: اشاعه

Differentiation: تمایز

Digital marketing: بازاریابی دیجیتال

ِDirect marketing channel: شبکه بازاریابی مستقیم

-directed: گرا-

Directional hypothesis: فرضیه جهت‌دار

Discriminant validity: روایی واگرا

Discount: تخفیف (در قیمت)

Discretion: صلاحدید

Disproportionate stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب

Distribution: توزیع

Diversification: تنوع

Doctrine: آموزه

Double-barreled question: پرسش چندگانه

Double sampling: نمونه‌برداری مضاعف

Dynamic panel: پنل پویا

ِDynamic pricing: قیمت گذاری پویا

E

Economic-policy: خط مشی اقتصادی

Economic environment: محیط اقتصادی

Editing data: ویرایش داده‌ها

Element: عضو، عنصر

Elite: نخبه

ٍEmail marketing: بازاریابی پست الکترونیکی

Epistemology: معرفت شناسی

Equity: برابری

Ethnographic research: پژوهش قوم نگاری

Evaluation: ارزشیابی

Event history analysis: تحلیل تاریخ واقعه

Event marketing: بازاریابی رویداد

Evidence: شواهد

Exclusive distribution: توزیع انحصاری

Execution style: سبک اجرا (ی پیام)

Executive: اجرایی

Experience curve: منحنی تجربه

Experimental design: طرح تجربی

Experimental group: گروه تجربی

Experimental research: پژوهش آژمایشگاهی

Exploratory study: مطالعه اکتشافی

Expert: خبره

Exploratory research: پژوهش اکتشافی

Export: صادرات

External consultants: مشاوران برون سازمانی

External validity: روایی بیرونی

F

Face-to-face interview: مصاحبه حضوری

Face validity: روایی ظاهری

Factorial validity: روایی عاملی

Failure: شکست

Federal-state: دولت فدرال

Field experiment: آزمایش میدانی

Field study: مطالعه میدانی

Fiscal-policy: خط مشی مالی

Forecast: پیشبینی

Formulation: تدوین

Function: کارکرد

Fundamental research: پژوهش بنیانی

Funneling technique: تکنیک قیفی

G

Garbage-can-model: مدل سطل زباله

Generalizability: تعمیم پذیری

Goal: هدف

Goodness of fit index (GFI): شاخص برازنده‌گی

Governance: حکمرانی

Government: حکومت

Graphic rating scale: مقیاس رتبه بندی نموداری

H

History effect: اثر تاریخچه

Hypothesis: فرضیه

Hypothetic-deductive method of research: روش پژوهش فرضی-قیاسی

I

Ideology: ایدئولوژی

Impact: اثر

Implementation: اجرا

Incremental: تدریجی (افزایشی)

Incremental fit index (IFI): شاخص برازندگی افزایشی

Independent variable: متغیر مستقل

Inferential statistics: آمار استنباطی

Input: درونداد

Institution: نهاد

Institutional Analysis and Development framework (IAD): چارچوب تحلیل و توسعه نهادی

Institutionalism: نهادگرایی

Instrument: ابزار

Instrumentation effect: اثر آزمون

Interest-group: گروه ذینفع

Interitem consistency reliability: اعتبار هم‌خوانی درونی

Internal consultants: مشاوران درون سازمانی

Internal validity of experiments: روایی درونی آزمایش‌ها

Interrater reliability: اعتبار درجه‌بندی کنندگان

Interval scale: مقیاس فاصله‌ای

Intervening variable: متغیر مداخله‌گر

Interviewing: مصاحبه

Inventory: سیاهه

Iron-triangle: مثلّث آهنین

Issue: مسئله

Itemized rating scale: مقیاس درجه‌بندی چندگزینه‌ای

J

Judgement sampling: نمونه‌برداری قضاوتی

Judiciary: قضایی

L

Lab experiment: آزمون آزمایشگاهی

Laissez-faire: عدم مداخله

Law: قانون

Leading questions: پرسش‌های راهنما

Legislature: قانون گذاری

Legitimacy: مشروعیّت

Lesson-drawing: درس آموزی

Likert scale: مقیاس لیکرت

Literature review: بررسی ادبیات (پیشینه پژوهش)

Literature survey: بررسی پیشینه

Loaded questions: پرسش‌های بارداد

Longitudinal study: مطالعه طولی

M

Manipulation: دستکاری

Matching: جور کردن

Maturation effect: اثر بلوغ

Measure: اندازه

Moderating variable: اثر تعدیل کننده

Methodology: روش شناسی

Monetary-policy: خط مشی پولی

Monitor: نظارت

Mortality: تلفات

Motivational research: پژوهش انگیزاننده

Muddling-through: از مهلکه گریختن

Multiple regression analysis: تحلیل رگرسیون چندمتغیره

Multiple cluster sampling: نمونه برداری چندمرحله‌ای خوشه‌ای

N

Narrative: روایتی

Network: شبکه

New-public-administration: اداره امور عمومی نوین

New-public-management: مدیریت دولتی نوین

Nominal scale: مقیاس اسمی

Non-contrived setting: محیط طبیعی پژوهش

Non-directional hypothesis: فرضیه بدون جهت

Non-normed fir index (NNFI): شاخص برازنده‌گی غیرتطبیقی

Non-participant observer: مشاهده‌گر غیرفعال

Non-probability sampling: نمونه‌برداری غیراحتمالی

Nuisance variable: متغیر مزاحم

Null hypothesis: فرضیه صفر (پوچ)

O

Objective: عینی

Objectivity: عینیت

Observational survey: پیمایش مشاهده‌ای

One-shot-study: مطالعه تک ضربه‌ای

Open-ended questions: پرسشهای باز

Operational definition: تعریف عملیاتی

Ordinal scale: مقیاس ترتیبی

Ontology: هستی شناسی

-Oriented: مدار-

Outcome: پیامد

Output: برونداد

P

Panel study: مطالعه پنل (گروه نمونه)

Parallel-form reliability: اعتبار فرم‌های موازی

Parsimony: صرفه‌جویی

Participant-observer: مشاهده‌گر مشارکت‌کننده

Path-dependence: وابستگی به مسیر

Plan: طرح

Pluralism: تکثّرگرایی

Policy: خط مشی

Policy-adoption: اتخاذ خط مشی

Policy-analysis: تحلیل خط مشی

Policy-communities: جوامع خط مشی

Policy-diffusion: اشاعه خط مشی

Policy-experimentation: آزمایش خط مشی

Policy-making: خط مشی گذاری

Policy-proposal: پیشنهادیه خط مشی

Policy-research: خط مشی پژوهی

Policy-succession: جانشینی خط مشی

Political-economy: اقتصاد سیاسی

Politics: علم) سیاست)

Politicization: سیاسی کاری

Population: جامعه (آماری)

Population frame: چارچوب جامعه آماری

Post-test: پس آزمون

Precision: دقت

Predictive validity: روایی پیش‌بینی

Predictor variable: متغیر پیش‌بین

Preferences: ترجیحات

Pre-test: پیش آزمون

Primary data: داده‌های دست اول

Principle: اصل

Principle-agent problem (agency dilemma): مشکل کارفرما-کارگزار

Prescribe: تجویز

Privatization: خصوصی سازی

Problem definition: تعریف مساله

Problem statement: بیان مساله

Problem-structuring: صورتبندی مشکل

Progressive-taxation: مالیات بندی تصاعدی

Projective methods: روش‌های فرافکن

Proportional-taxation: مالیات بندی متناسب

Proportionate stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم

Public-administration: اداره امور عمومی

Public-choice: انتخاب عمومی

Public-good: کالای عمومی

Public-interests: منافع عامه

Punctuated-equilibrium: تعادل نقطه ای

Purposiveness in research: هدفمندی پژوهش

Purposive sampling: نمونه‌برداری هدفمند

Q

Qualitative data: داده کیفی

Questionnaire: پرسشنامه

Quota sampling: نمونه‌برداری سهمیه‌ای

R

Randomization: انتخاب تصادفی

Ratio scale: مقیاس نسبتی

Rationality: عقلانیت

Recall-dependent questions: پرسش‌های مبتنی بر یادآوری

Recommend: توصیه

Reform: اصلاح

Regulation: مقرّرات

Regulatory: تنظیمی

Regressive-taxation: مالیات بندی نزولی

Relative fit index (RFI): شاخص برازنده‌گی نسبی

Reliability: اعتبار

Replicability: تجدیدپذیری

Representativeness of the sample: معرف بودن نمونه

Research: پژوهش

Resilience: تاب آوری

Responsiveness: پاسخدهی

Restricted probability designs: طرح‌های تصادفی محدود

Rigor: دقت

Root mean square error of approximation (RMSEA): ریشه دوم واریانس خطای تقریب

S

Sample: نمونه

Sample size: اندازه نمونه

Sampling: نمونه برداری

Scale: مقیاس

Scientific investigation: رسیدگی (پژوهش) علمی

Secondary data: داده‌های دست دوم

Selection effect: اثر گزینش

Semantic differential: افتراق معنایی

Simple random sampling: نمونه‌برداری تصادفی ساده

Simulation: شبیه سازی

Social desirability: پذیرش اجتماعی

Social-policy: خط مشی اجتماعی

Solomon four-group design: طرح چهارگروهی سالمون

Split-half reliability: اعتبار از نوع دو نیمه کردن

Spoils-system: نظام تاراج

Stability of a measure: پایایی ابزار سنجش

Standardized root mean square residual (SRMSR): ریشه استاندارد باقی‌مانده مجذور میانگین

State: دولت

Static panel: گروه نمونه ایستا

Statistical regression: رگرسیون آماری

Story-telling: داستان سرایی

Strategy: راهبرد

Stratified random sampling: نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای

Street-level-bureaucrat: کارگزار سطح خیابان

Structural variable: متغیرهای ساختاری

Structure: ساختار

Structured interview: مصاحبه ساختمند (ساختاریافته)

Structured observational studies: مطالعات مشاهده‌ای ساختمند

Style: سبک

Subject: آزمودنی، موضوع

Subjective: ذهنی

Subside: یارانه

Succession: جانشینی

Synopsis: خلاصه پژوهش

Systematic sampling: نمونه‌برداری نظام‌مند

T

t-Test: tآزمون

Tax-farming: تیول داری

Telephone interview: مصاحبه تلفنی

Termination: خاتمه

Test-retest reliability: اعتبار بازآزمایی

Testability: آزمون پذیری

Testing effect: اثر آزمون

Theoretical framework: چارچوب نظری

Threshold-effect: اثر حدی

Transparency: شفافیّت

Transfer: انتقال

Treatment: کاربندی

-Inappropriate transfer: انتقال نامناسب

-incomplete transfer: انتقال ناقص

-uninformed transfer: انتقال فاقد اطلاعات کافی

U

Unbiased questions: پرسش‌های بدون تورش

Unit of analysis: واحد تجزیه و تحلیل

Unitary-state: دولت واحد

Unobtrusive measures: اندازه‌های غیرمستقیم

Unrestricted probability sampling: نمونه‌برداری تصادفی محدودنشده

Unstructured interview: مصاحبه غیرساختمند

Unstructured observational study: مطالعه مشاهده‌ای غیرساختمند

V

Validity: روایی

Variable: متغیر

Voter: رأی دهنده

W

Welfare-state: دولت رفاه

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دکتر آرین عظیمی

مشاوره رایگان