مجله ها

لیست نشریات علمی ایران در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

در ادامه مطلب، لیستی از نشریات علمی ایران در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی آماده گردیده است. این حوزه ها خیلی مرتبط به یکدیگر بوده و به سختی می توان موضوعات آنها را از یکدیگر منفک نمود.

 

نام نشریه اعتبار علمی موضوع دوره انتشار وبسایت
اقتصاد و مدیریت شهری علمی – پژوهشی اقتصاد فصلنامه http://www.ueam.ir
اندیشه مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه smt.sadiqjournals.ir
بهبود مدیریت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه behboodmodiriat.ir
پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://jme.journals.umz.ac.ir
پژوهشنامه مدیریت تحول علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://jm.um.ac.ir
پژوهش های مدیریت در ایران علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jrmi.ir
پژوهش های مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه ۲۲۲۸-۵۰۶۷
پژوهش های مدیریت عمومی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jmr.usb.ac.ir
پژوهش های مدیریت منابع انسانی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://hrm.iranjournals.ir/
پژوهش های مدیریت منابع انسانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://ormr.modares.ac.ir
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://harold.jrl.police.ir
چشم انداز مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://sbu.ac.ir/Cols/FMA/FMAJournal
چشم انداز مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه sbu.ac.ir/cols/fma/fmajournal/pages/default.aspx
علوم مدیریت ایران علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.iams.ir
فراییند مدیریت و توسعه علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه JMDP.IR
کاوش های مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://bar.yazd.ac.ir/
مدیریت استاندارد و کیفیت علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه idsc.tridi.ir
مدیریت اسلامی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه journals.ihu.ac.ir
مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه jibm.ut.ac.ir
مدیریت بحران علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه joem.ir
مدیریت بهره وری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.iaut.ac.ir/FM.Home.aspx
مدیریت توسعه فناوری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jtdm.irost.ir
مدیریت تولید و عملیات علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://uijs.ui.ac.ir/jpom
مدیریت دارایی و تامین مالی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://uijs.ui.ac.ir/amf
مدیریت دولتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jipa.ut.ac.ir/
مدیریت زنجیره تامین علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه scmj.ihu.ac.ir
مدیریت و توسعه علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه imre.ir
مدیریت شهری علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://ijurm.imo.org.ir
مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه imj.ut.ac.ir
مدیریت فردا علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://modiriyatfarda.ir
مدیریت فرهنگ سازمانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jomc.ut.ac.ir
مدیریت فناوری اطلاعات علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه jitm.ut.ac.ir
مدیریت نوآوری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه nowavari.ir
مدیریت و پژوهش های دفاعی علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://journals.ihu.ac.ir
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه iies.ac.ir
مطالعات رفتار سازمانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://www.iaobm.ca/journal/detail/id/5
مطالعات مدیریت بهبود و تحول علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.atu.ac.ir
مطالعات مدیریت ترافیک علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://tms.jrl.police.ir
مطالعات مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://sbu.ac.ir/Cols/FMA/FMAJournal
مطالعات مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه journal.atu.ac.ir
مطالعات مدیریت گردشگری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.atu.ac.ir
مهندسی صنایع و مدیریت علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://journal.sharif.ir/journals/sjie
مهندسی و مدیریت کیفیت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه j.pqprc.ac.ir
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top