اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

فرم خام اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات است. از آنجا که ثبت شرکت با مسئولیت محدود از پرجذابه ترین نوع شرکت‌ها در ایران و سایر نقاط جهان است، نمونه فرم خام اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را می‌توانید در همین نگاشت مشاهده و دانلود نمایید.

اساسنامه شرکت ………. با مسئولیت محدود

ماده ۱

نام و نوع شرکت ………. با مسئولیت محدود

ماده ۲

موضوع شرکت ……….

ماده ۳

مرکز اصلی شرکت ……….

ماده ۴

تاریخ تشکیل و مدت شرکت از تاریخ ………. به مدت نامحدود

ماده ۵

سرمایه شرکت مبلغ ………. است که تماما از طرف شرکای شرکت پرداخت گردیده است.

ماده ۶

هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت ………. و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۷

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انتقضای سال مالی تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره با شرکا به طور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۸

دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل یا شرکا به وسیله دعوت‌نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد؛ فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه حداقل ده روز خواهد بود.

ماده ۹

در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند، رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۰

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف. استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

ب. تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

پ. تعیین خط‌مشی آینده شرکت و تصویب آن

ت. انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:

الف. تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب. تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

پ. افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

ت. ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ۱۲

تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق فوق العاده با موافقت کلیه شرکا که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳

هیات مدیره شرکت مرکب از ………. نفر خواهد بود که مجمع عمومی از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۴

هیات مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیریه و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ۱۵

مدیرعامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری شرکت از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصان و کارمندان و کارگزاران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آبات و به طور کلی وسایل مورد احتیاج و همچنین معاملات به نام و به حساب شرکتریال مشارکت با شرکت ها و شخصیت های خقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه آنها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه‌های صالجه و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، واردات و تهیه و خرید مایحتاج شرکت، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۶

جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ۱۷

دارندگان حق امضا در شرکت، دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می‌کند.

ماده ۱۸

هر یک از اعضای هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات و هم چنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا یا به اشخاص خارج از شرکت برای هر مدت که صلاح بداند، تفویض نماید و هم‌چنین هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۹

تفویض اختیار هر یک از اعضای هیات مدیره به اشخاص خارج از شرکت باید با موافقت هیات مدیره باشد.

ماده ۲۰

سال مالی شرکت از اول ………. ماه هر سال شروع و به آخر ………. ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱

تقسیم سود و درآمد شرکت پس از کسر تمام مخارج و پرداخت مالیات و کنار گذاردن صدی ده به عنوان سرمایه ذخیره به نسبت سهم الشرکه که هر یک از شرکا بین آنان تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲

شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع عمومی رای به انحلال شرکت دهد. شرکا از بین خود یا از خارج یک یا چند نفر را به  سمت مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب می نماید و وظایف مدیر یا مدیران تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۳

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد.

ماده ۲۴

این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسان شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

نام ………. نام خانوادگی ………. امضا

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top