لینکین پارک یک نور بیشتر

باید جایی می‌موندم که نشانه‌هایی وجود داشت ولی نادیده گرفتم؟

اگه دنیا فقط یک لحظه‌ست، یک لحظه خیلی کوتاه، پس باید نشونه‌ها رو توش جدی می‌گرفتم؟ اگه این نشونه‌ها جدی نبودند، پس چرا الان بغض دارم و ناراحتم؟ چرا حالم خوب نیست؟ چرا دارم کنترل همه چیزو از دست میدم؟ … دلم برایش تنگ شده. شاید برای کسی مهم نباشه، اما من بهش اهمیت میدم. به همه لحظاتی که داشتمو دیگه الان ندارم، اهمیت میدم.

One More Light

یک نور بیشتر

Linkin Park

لینکین پارک

Should’ve stayed, were there signs, I ignored?

باید جایی می‌موندم که نشانه‌هایی وجود داشت ولی نادیده گرفتم؟

Can I help you, not to hurt, anymore?

می‌تونم کمکت کنم که دیگه درد نکشی؟

We saw brilliance, when the world, was asleep

ما درخشش رو دیدیم، وقتی جهان خواب بود

There are things that we can have, but can’t keep

چیزهایی وجود داره که می‌تونیم داشته باشیم اما نمی‌تونیم نگهشون داریم

If they say

اگه بگن

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یک نور دیگه خاموش بشه؟

In a sky of a million stars

در آسمانی با یک میلیون ستاره

It flickers, flickers

سوسو می‌زنه، سوسو می‌زنه

Who cares when someone’s time runs out?

چه کسی اهمیت میده که زمان کسی تموم میشه؟

If a moment is all we are

اگه یک لحظه، تمام چیزی است که ما هستیم!

We’re quicker, quicker

پس ما سریع‌تریم، سریع‌تر

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یک نور دیگه خاموش بشه؟

Well I do

خب من اهمیت میدم

The reminders pull the floor from your feet

خاطرات، [ناگهانی] زمین رو از پاهایت جدا می‌کنند

In the kitchen, one more chair than you need oh

توی آشپزخونه، یه صندلی بیشتر لازم داری

And you’re angry, and you should be, it’s not fair

و عصبانی هستی و باید هم باشی، این منصفانه نیست

Just ’cause you can’t see it, doesn’t mean it, isn’t there

فقط چون نمی‌تونی ببینیش به این معنی نیست که وجود نداره

If they say

اگه بگن

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یک نور دیگه خاموش بشه؟

In a sky of a million stars

در آسمانی با یک میلیون ستاره

It flickers, flickers

سوسو می‌زنه، سوسو می‌زنه

Who cares when someone’s time runs out?

چه کسی اهمیت میده که زمان کسی تموم میشه؟

If a moment is all we are

اگه یک لحظه، تمام چیزی است که ما هستیم!

We’re quicker, quicker

پس ما سریع‌تریم، سریع‌تر

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یه روشنایی دیگه از بین بره؟

Well I do

خب من اهمیت میدم

(I do)

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یک نور دیگه خاموش بشه؟

In a sky of a million stars

در آسمانی با یک میلیون ستاره

It flickers, flickers

سوسو می‌زنه، سوسو می‌زنه

Who cares when someone’s time runs out?

چه کسی اهمیت میده که زمان کسی تموم میشه؟

If a moment is all we are

اگه یک لحظه، تمام چیزی است که ما هستیم!

We’re quicker, quicker

پس ما سریع‌تریم، سریع‌تر

Who cares if one more light goes out?

چه کسی اهمیت میده اگه یک نور دیگه خاموش بشه؟

Well I do

خب من اهمیت میدم

Well I do

خب من اهمیت میدم

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top