FEAR

سیاست «دمار همه را دربیار و فرار کن»

یکی از موضوعات مهم و محوری که جای آن در پژوهش های ما خالی است، توجه به نقش نهادهای فراملی و بررسی پیامدهای آن بر فرایند دستورگذاری و اجرای خطوط مشی کشور است (اگرچه در موضوعات علوم سیاسی به آن پرداخته شده است). بهترین نمونه آن را می توان در سیاست کلان اقتصاد مقاومتی مشاهده کرد. سیاستی که به دلیل تحریم های ظالمانه بلوک غرب با همراهی سایر کشورها وضع شده است (قبلا به تفاوت سیاست و خط مشی اشاره کرده ام). جالب آن که این تحریم ها از جانب دولی است که بر طبل ارزش های مردم سالارانه خود می کوبند. ارزشهایی که فراخور منافع اقتصادی شرکت ها و بازیگران قدرتمند، می تواند رنگ و بوی بنجلی را به سیاست های خصمانه یشان بدهد. برای مثال طرح شیطانی خاورمیانه جدید!

اقرار می کنم که دانش بنده از علوم سیاسی و روابط بین الملل بسیار ناچیز است و تنها به صورت نظر شخصی می توانم اظهار کنم (سعی می کنم دراولین فرصت مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنم). از این رو مناسب است تا جان کلام حرف دلم را از آهنگی بنام «پادشاهان جدید»/ «The new kings» از گروه بزرگ «ماریلیون»/ «Marillion» در آلبوم «دمار همه را دربیار و فرار کن»/ «F.E.A.R» بشنویم. این آهنگ گوشنواز، در نقد ارزش به ظاهر مردم سالارانه کشوهای توسعه یافته ای نگاشته شده که حکایت از رشد بی عدالتی و بیشتر شدن فاصله با مردم سالاری حقیقی دارد و چهره زشت سرمایه داری جدید را به ما نشان می دهد. متاسفانه این سیاست تنها متعلق به صحنه بین الملل نیست، برخی از افراد سودجو در همه کشورها، سیاست «دمار همه را دربیار و فرار کن» را برای پیشبرد اهداف ناپاک و منفعت طلبانه خود، مدنظر قرار داده اند. پیشاپیش از ترجمه غلط غلوطم ناراحت نشوید و تقاضا دارم تا اگر ترجمه مناسبتری برای آن می دانید به بنده گوشزد کنید. منتظر شنیدن نظراتتان هستم.

Fuck Everyone and Run

دمار همه را دربیار و فرار کن

We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
Sailing our seas of diamonds and gold

در دریاهای الماسها و طلایمان سیر می کنیم
We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
Seldom seen, elsewhere and unknown

به ندرت دیده می شویم، در جای دیگر و ناشناخته
We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
Buying up London from Monaco

لندن را از موناکو می خریم
We do as we please

همانطور که کیف می کنیم، انجامش می دهیم
While you do as you’re told

همانطور که بهت گفته شده، انجامش می دهی

Fuck everyone and run

دمار همه را دربیار و فرار کن
Fuck everyone and run

دمار همه را دربیار و فرار کن

Tony, not Anthony …suitably masked

تونی، نه آنتونی، به طور مناسب نقاب زده
Nassau Bahamas, Geneva, Luxembourg …no questions asked

ناسائو باهاما، ژنو، لوکزامبورگ، هیچ سوالی پرسیده نمی شود
Our world orbits yours and enjoys the view

دنیای ما دوردنیایت گردش می کند و از منظره لذت می برد
From this height we don’t see the slums and the bums on the street

از این ارتفاع، گتو و ولگرد در خیابان نمی بینیم
Or the mums on the game
یا مادران در بازی
Fuck everyone and run

دمار همه را دربیار و فرار کن
Fuck everyone and run
دمار همه را دربیار و فرار کن
We’re too big to fall

خیلی بزرگیم که سقوط کنیم
We’re too big to fail

خیلی بزرگیم که شکست بخوریم
We’re too big to fall

خیلی بزرگیم که سقوط کنیم
We’re too big to fail

خیلی بزرگیم که شکست بخوریم
And when we do…

و زمانی که انجامش دهیم
It’s down to you
آن پایین به سمت توست
We’re too big to fall

خیلی بزرگیم که سقوط کنیم
We’re too big to fail

خیلی بزرگیم که شکست بخوریم
Too big

خیلی بزرگ

ii. Russia’s Locked Doors

درهای قفل شده روسیه

We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
We had the keys to Old Russia’s locked doors

ما کلیدهای درهای قدیمی قفل شده روسیه را داشتیم
We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
Here on the corporation’s top floor

اینجا روی طبقه فوقاتی شرکت
If you cross us we’ll buy you and you can retire

اگر با ما مقابله کنی، تو را خواهیم خرید و می توانی بازنشسته بشی
Your children set up for life

بچه هایت را برای زندگی تامین کنی
Think about it…

درموردش فکر کن

Greed is good..
طمع خوبه
We are the new Kings

ما پادشاهان جدید هستیم
We sold your council houses, not to you, but the banks

ما شوراخانه هایتان را فروختیم، نه به تو، بلکه به بانک ها
Up in the stratosphere – wielding the knife

بالای این استراتوسفر، چاقو را می گردانیم
While you said thanks

درحالی که تو تشکر می کنی
Oceans of money high in the clouds

اقیانوسی از پول بالا در این ابرها
But if you hang around

اما اگر ول بگردی
More often than not, it’ll trickle down…

بیشتر از معمول، نشت خواهد کرد
While the diggers of the diamonds we wear, labour underground for dear life

درحالی که حفرکننده های الماس را پوشیدیم، نیروی کار زیرزمین برای زندگی عزیز
On your knees, peasant, and kiss this ring

روی زانوهایت، رعیت وار، و حلقه را می بوسی
You’re working for the new king

تو داری برای پادشاه جدید کار می کنی
We are the new kings

ما پادشاهان جدید هستیم
I’ll tell you a tale

من به تو افسانه ای خواهم گفت
We’re too big to fall

آنقدر بزرگیم که سقوط کنیم
We’re too big to fail
آنقدر بزرگیم که شکست بخوریم

iii. A Scary Sky
۳. آسمانی ترسناک
We saw the crash on the news today …oh boy

امروز ما [صحنه] سقوطی را در اخبار دیدیم، اوه پسر
It changed our lives

آن زندگی ما را تغییر می دهد
But did it really happen?

اما آیا واقعا اتفاق افتاد؟
Flyin’ high in a scary sky

پرواز در ارتفاع در آسمانی ترسناک
Flyin’ high in a scary sky

پرواز در ارتفاع درآسمانی ترسناک
What’s going on?

چه اتفاقی دارد می افتد؟
What’s going on?

چه اتفاقی دارد می افتد؟
What’s going on?
چه اتفاقی دارد می افتد؟
I don’t know if I can believe the news

نمی دونم که آیا می توانم اخبار را باور کنم
I don’t know if I can believe the news

نمی دونم که آیا می تونم اخبار را باور کنم
They can do anything these days

آنها این روزها می توانند هر کاری انجام دهند
They can do anything with computers these days

آنها این روزها می توانند هر کاری با این رایانه ها انجام دهند

iv. Why is Nothing Ever True?
۴. چرا هیچ چیز هرگز حقیقت نبوده؟
Remember a time when you thought that you mattered,

زمانی را بیاد بیاور، وقتی که فکر می کردی مهمی
Believed in the school song, die for your country – a country that cared for you

به آهنگ مدرسه، شهادت برای کشورت – کشوری که مراقب توست – باور داشتی
All in it together?

همه اینها باهم؟
If it ever was more than a lie or some naive romantic notion

حتی بیشتر اگر از یک دروغ یا یک پیام ساده رمانتیک باشد
Well, it’s all shattered now

خوب، همه اش الان  داغون شده
It’s all shattered now
همه اش الان داغون شده
Why is nothing ever true?

چرا هیچ چیز هرگز حقیقت نبوده؟
Why is nothing ever true?

چرا هیچ چیز هرگز حقیقت نبوده؟
Why is nothing ever true?

چرا هیچ چیز هرگز حقیقت نبوده؟

Well do you remember a time when you thought you belonged to something more than you?

خوب، آیا زمانی را به یاد می آوری که فکر می کردی که به چیزی بیشتر از خودت تعلق داری؟
A country that cared for you

کشوری که مراقب توست
A national anthem you could sing without feeling used or ashamed

سرود ملی که می توانستی بدون احساس سواستفاده یا خجالت بخوانی
You poor sods have only yourselves to blame

توی سدوم بیچاره (نگون بخت)، فقط خودت داری را سرزنش کنی
On your knees, peasant

روی زانوهایت، رعیت
You’re living for the New King

داری برای پادشاه جدیدی زندگی می کنی
You’re living for the New King

داری برای پادشاه جدیدی زندگی می کنی
You’re living for the New King

داری برای پادشاه جدیدی زندگی می کنی

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

One thought on “سیاست «دمار همه را دربیار و فرار کن»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top