دانشجویی در حال مطالعه

مشخصات کلی و برنامه درسی دوره دکتری مدیریت دولتی با گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

فصل اول. مشخصات کلی دوره دکتری مدیریت دولتی

۱. تعریف و هدف دوره

دوره دکتری مدیریت بالاترین مقطع دانشگاهی در این رشته است که به اعطای مدرک می انجامد. هدف دوره دکتری مدیریت دولتی کسب آخرین دستاوردهای علمی (نظری و کاربردی) در زمینه تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و سایر زمینه های مدیریت دولتی است.

در این دوره کوشش می شود تا افرادی با احاطه به نظریه ها، دانشها و مهارت های رشته مدیریت دولتی و آگاهی از نوآوری ها و تازه های این رشته پرورش یافته و در زمینه های آموزش عالی مدیریت دولتی، تحقیقات بنیادی و کاربردی و انجام وظایف مدیریتی توفیق داشته باشند. این دوره دارای ۴ گرایش است.

۲. شرایط ورود به دوره

برای ورود به دوره دکترای مدیریت دولتی داوطلبان باید حائز شرایط زیر باشند:

 1. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
 2. داشتن مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالاتر در یکی از رشته های مدیریت از دانشگاه های داخل یا خارج که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
 3. داشتن حداقل معدل کل ۱۵ از ۲۰ (۳ الی ۴) در دوره کارشناسی ارشد
 4. موفقیت در امتحان زبان انگلیسی
 5. قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری و مصاحبه علمی
 6. ارائه معرفی نامه مبنی بر تایید صلاحیت علمی داوطلب توسط سه تن از اساتید دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) موسسه آموزشی محل تحصیل
 7. ارسال حداقل دو نمونه کار تحقیقی (غیر ترجمه) که نشان دهنده توانایی متقاضی در پژوهش مسائل مدیریت دولتی باشد (پس از قبولی در امتحان کتبی و در مرحله مصاحبه)
 8. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری امتحانات، مصاحبه و تحصیل در دوره دکتری مدیریت دولتی روشن شود که متقاضی دارای هر یک از شرایط فوق نبوده است بلافاصله از شرکت در امتحان و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات و آئین نامه های آموزشی- انضباطی با وی رفتار خواهد شد.

امتحانات ورودی:

ارزشیابی و گزینش داوطلبان واجد شرایط شامل دو مرحله خواهد بود:

۱. امتحان ورودی کتبی شامل:

نام درس ضریب
۱. تئوری های سازمان و مدیریت ۳
۲. خط مشی گذاری عمومی ۳
۳. اقتصاد و مالیه عمومی ۲
۴. زبان تخصصی مدیریت (انگلیسی) ۴
۵. آمار و روش تحقیق ۳

۲. مصاحبه علمی:

از پذیرفته شدگان در امتحان کتبی جهت مصاحبه و گزینش نهایی دعوت به عمل می آید.

دوره دکتری به دو مرحله گذرانیدن دروس دکتری و تدوین رساله تقسیم می شود. مرحله گذرانیدن دروس از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز می شود. پس از طی دوره آموزشی و گذراندن امتحان جامع بر اساس آئین نامه های مربوط دانشجو وارد  مرحله تدوین رساله می شود. مرحله دوم پس از قبولی داوطلب در امتحان جامع آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

 

۳. برنامه تحصیلی دوره دکتری مدیریت دولتی

پذیرفته شدگان دوره دکتری برای اخذ مدرک دکتری در مدیریت دولتی PH,D باید ۵۰ واحد درسی را با حداقل نمره ۱۵ از ۲۰ طبق برنامه تحصیلی مصوب با موفقیت بگذرانند. از تعداد واحدهای مزبور ۳۰ واحد درسی را دروس اصلی و گرایش های مورد نظر دانشجو تشکیل داده و ۲۰ واحد بقیه شامل واحدهای رساله دکتری خواهد بود. تعداد واحدهای اصلی ۲۱ واحد و تعداد واحدهای گرایش ۹ واحد است. لازم به یادآوری است که برنامه فوق در مورد آن دسته از پذیرفته شدگان اعمال می شود که دروس و فعالیت های آموزشی قبلی آنها بنا به تشخیص کمیته پذیرش مورد رضایت و کافی تشخیص داده شود. در صورت لزوم ممکن است از بعضی از پذیرفته شدگان خواسته شود جهت آمادگی کامل برای شروع رسمی دوره دکتری و شرکت در کلاس ها و سمینارها، در دروس کمبود و جبران کارشناسی ارشد ثبت نام نمایند.

 

۴. گرایش های تخصصی

دوره دکتری مدیریت دولتی دارای ۴ گرایش است:

 1. گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 2. گرایش رفتار سازمانی
 3. گرایش مدیریت منابع انسانی
 4. گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

مجموع واحد های هر گرایش ۱۵  واحد است که دانشجو با نظر استاد راهنما و گروه تخصصی ۹ واحد را از میان آنها انتخاب خواهد کرد.

دانشجویان دوره دکتری مدیریت دولتی می توانند گرایش خود را در صورت موافقت استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از گرایش های دوره دکتری مدیریت انتخاب نمایند. در هر حال تعداد واحدهای گرایش ۹ واحد محاسبه خواهد شد.

۵. ارزیابی مستمر برنامه

به منظور ایجاد پویایی لازم در برنامه و سازگار ساختن آن با رویدادهای تازه مدیریت، چه از نظر دروس و بنیادهای نظری رشته و چه از نظر نیازهای جامعه، دانشگاه های مجری موظفند هر سه سال یکبار برنامه های اجرا شده دوره دکتری خود را از جهت علمی و اجرایی در گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی ارزیابی کرده و نتایج آن را بهمراه پیشنهادات اصلاحی خود به شورای برنامه ریزی ارسال نمایند. اعتبار برنامه ها موکول به بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ها به وسیله کمیته مربوط در شورای عالی برنامه ریزی است. شورا حداکثر سه ماه پس از دریافت نتایج ارزشیابی در صورت لزوم نسبت به اصلاح و تایید و ابلاغ برنامه اقدام خواهد کرد.

 

فصل دوم. جداول دروس دوره دکتری مدیریت دولتی

الف. دروس کمبود و جبرانی دوره دکتری مدیریت دولتی

کد درس نام درس تعداد واحد
۱ نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ۰
۲ فرایند خط مشی گذاری ۰
۳ تئوری های مدیریت ۰
۴ بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران ۰
۵ تشکیلات و روش ها ۰
۶ رفتار سازمانی پیشرفته ۰
۷ مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۰
۸ مبانی مدیریت دولتی ۰
۹ روش تحقیق پیشرفته ۰
۱۰ تحلیل آماری ۰
جمع   ۰

دانشجویان موظفند در صورت نیاز واحدهای کمبود و جبرانی را از میان واحدهای فوق الذکر یا تشخیص گروه مدیریت دولتی انتخاب و یا با موفقیت بگذرانند.

ب. دروس اصلی

کد درس نام درس تعداد واحد
۱۱ نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ۳
۱۲ فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام ۳
۱۳ مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی ۳
۱۴ تحلیل رفتاری در سازمان های اداری ۳
۱۵ تجزیه و تحلیل مدلهای کمی و مدلسازی در مدیریت دولتی ۳
۱۶ فلسفه علم و روش شناسی تحقیق (تئوری و عملی) ۳
۱۷

مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی (۱-۱۷) یا

خط مشی کذاری و تحلیل سیاستهای دولت (۲-۱۷)

۳
جمع   ۲۱

پ. دروس تخصصی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

کد درس نام درس تعداد واحد
۱۸ تئوری های خط مشی گذاری عمومی ۳
۱۹ مدیریت مسائل عمومی ۳
۲۰ بوروکراسی و جامعه ۳
۲۱ اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی ۳
۲۲ سمینار در مسائل تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۳
جمع   ۱۵

 

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top