کلاس درس

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با گرایش خط مشی گذاری عمومی

فصل اول. مشخصات کلی دوره

۱. تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و غیر انتفاعی و مردم نهاد است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پژوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

۲. طول دوره و شکل نظام

طول دوره حداکثر ۶ نیمسال است که شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته خواهد بود. در این دوره علاوه بر درس های نظری، دانشجویان موظفند قابلیت و مهارتهای خود را برای پژوهش درباره یکی از مسائل یا مشکلات کاربردی و علمی مدیریت دولتی نشان دهند.

۳. تعداد واحد درسی

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ۳۲ واحد به شرح زیر است.

دروس پایه ۱۰ واحد
دروس اصلی ۱۰ واحد
دروس تخصصی ۸ واحد
پایان نامه ۴ واحد

۴.      نقش و توانایی

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت دولتی با زمینه های نوین پژوهش در مدیریت دولتی و جایگاه آن در عمل آشنا خواهند شد. همچنین در این دوره سعی خواهد شد قدرت تحلیل دانشجویان در زمینه امور کاربردی با تامل بر افته ها و قضایای نمونه یا شبیه سازی شده، افزایش داده شود.

۵.      ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش مدیریت دولتی در بهبود کارایی واحدهای اداری و اجرایی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق در عرصه اداره بر اهمیت دوره می افزاید.

۶. گرایش های مدیریت دولتی

  • گرایش توسعه منابع انسانی
  • گرایش طراحی سازمان های دولتی
  • گرایش بودجه و مالیه عمومی
  • گرایش خط مشی گذاری عمومی
  • گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
  • گرایش مدیریت تحول
  • گرایش مدیریت رفتار سازمانی

 

فصل دوم. دروس دوره

۱. دروس جبرانی

کد درس نام درس تعداد واحد
ج ۱ زبان تخصصی ۲
ج ۲ سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ۲
ج ۳ مبانی سازمان و مدیریت ۲
ج ۴ مدیریت رفتار سازمانی ۲
ج ۵ مدیریت منابع انسانی ۲
ج ۶ تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲
ج ۷ مباحث و چالش های مدیریت دولتی ۲
ج ۸ مبانی مدیریت دولتی ۲
ج ۹ مدیریت تحول سازمانی ۲
جمع   ۱۸

گروه های آموزشی حداکثر می توانند یک ترم از دروس فوق را به عنوان جبرانی تعیین کنند.

۲. دروس پایه

کد درس نام درس تعداد واحد
پ ۱ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۲
پ ۲ تحلیل آماری ۲
پ ۳ مدیریت استراتژی پیشرفته ۲
پ ۴ مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲
پ ۵ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ۲
جمع   ۱۰

۳. دروس اصلی

کد درس نام درس تعداد واحد
الف ۶ نظریه های مدیریت دولتی ۲
الف ۷ روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت ۲
الف ۸ اداره امور عمومی در اسلام ۲
الف ۹ حقوق اساسی سازمان های دولتی ۲
الف ۱۰ ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی ۲
جمع   ۱۰

۴. دروس تخصصی

کد درس نام درس تعداد واحد
ث ۲۳ نظریه های خط مشی گذاری عمومی ۲
ث ۲۴ فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری ۲
ث ۲۵ کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی ۲
ث ۲۶ بررسی مسائل مدیریت ایران ۲
جمع   ۸

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top