خودروهای پلیس

بررسی عوامل مؤثر بر خودواپایشی کارکنان ناجا

این پژوهش در تلاش است عوامل مؤثر در خودواپایشی کارکنان را مورد بررسی قرار دهد و به دنبال تدوین الگویی مناسب برای تبیین و ‏سنجیدن آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش آن، آمیخته و داده‌ها از طریق روشهای کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده ‏است. نخست به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر خودواپایشی کارکنان ناجا، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش هدفمند تا ‏اشباع داده‌ها جمع‌آوری، و سپس به روش تحلیل تم به پنج دسته «عوامل ارزشی–فردی»، «عوامل سازمانی»، «عوامل اجتماعی»، «عوامل ‏خودتنظیمی» و «عوامل عملکرد سازمانی» تقسیم شد. سپس با مقایسه داده‌ها با چارچوب نظری الگوی نظام مند خودواپایشی تدوین شد و ‏روایی آن به وسیله پرسشنامه و از طریق تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی از دو نرم افزار ‏SPSS‏ و ‏Smart PLS‏ مورد ارزیابی قرار ‏گرفت. نتایج آماره تی نشان داد عوامل ارزشی – فردی (۰۲۰/۲)، عوامل سازمانی (۳۳۷/۱) عوامل خانوادگی – اجتماعی (۹۵۳/۳) و عوامل ‏عملکرد سازمانی (۵۸۳/۷) می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت از بین ۵ عامل یاد شده فقط عامل سازمانی با خودواپایشی رابطه معنادار ندارد.‏

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top