آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

سلسله واقعیت‌هایی که در عرصه سیاست و خط مشی گذاری وجود دارد

عرصه سیاست و خط مشی گذاری عمومی، عرصه پیچیده، چندگانه، چند لایه و چند پهلویی است. حتی همین واژگان هم نمی‌تواند به خوبی وجوه آن را بر ما روشن کنند. اما به هر ترتیب واقعیت‌هایی برای سیاست ورزی و خط مشی گذاری درتمام جوامع وجود دارد که گریزی از آن نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی‌توانیم خط مشی ایده‌آل برای جامعه و مسائل او رقم بزنیم. از این رو قبل از ورود به بحث درباره در رشته سیاست و خط مشی عمومی باید از مدینه فاضله خود فاصله گرفته و واقعیتهایی را در ذهن خود مرور کنیم. در این نگاشت مروری بر واقعیت‌های حاکم بردستگاه تصمیم گیری و خط مشی گذاری در تمامی کشورها دارم.

 1. رخدادهای جامعه در زمانهای مختلف، نزد اشخاص مختلف به گونه‌های متفاوت تعبیر می شوند.
 2. مسائل زیادی ممکن است از یک رویداد نتیجه شود.
 3. مردم به درجات مختلف در فرآیند سیاستگذاری عمومی شرکت می‌کنند.
 4. حکومت در مورد همه مسائل عمومی اقدام نمی‌کند.
 5. در مورد بعضی از مسائل حوزه خصوصی، حکومت اقدام می کند.
 6. حکومت در مورد برخی مسائل خصوصی مانند مسائل عمومی برخورد می‌کند.
 7. بیشتر مسائل با وجود مداخله حکومت لاینحل باقی می‌مانند.
 8. تصمیم سازان تنها با یک معضل مواجه نیستند.
 9. غالب تصمیم ها با اطلاعات اندک و ارتباط ضعیف اتخاذ می‌شوند.
 10. غالبا برنامه‌ها انعکاس اجماع قابل حصول هستند تا یک اعتقاد ماهوی.
 11. مسائل و تقاضاها به طور مستمر در فرآیند سیاستگذاری تعریف و بازنگری می‌شوند.
 12. بعضی اوقات تصمیم سازان مبادرت به تعریف مسائلی برای مردم می‌کنند که مفهوم آنها برای خودشان روشن نیست.
 13. بسیاری از برنامه‌ها بدون تعریف دقیق مسائل، تدوین و اجرا می‌شوند.
 14. بیشتر مردم علاقه‌ای به مسائل دیگران ندارند.
 15. بیشتر مردم علاقه‌ای به تغییرات عمده ندارند.
 16. بیشتر مردم قادر به تشخیص سیاستهای عمومی نیستند.
 17. همه نظامهای سیاستگذاری دارای نوعی جانبداری هستند.
 18. هیچ نظام سیاستگذاری «ایده آلی» بجز آنچه مبین ترجیحات معمار آن است، وجود ندارد.
 19. بیشتر تصمیم سازیها دارای سرشتی تدریج گرا هستند.

یک مورد هم شما اضافه کنید! به نظر شما چه واقعیتهای دیگری در عرصه سیاست و خط مشی گذاری عمومی وجود دارد؟

منبع: کاظمی، علی اصغر. (۱۳۷۹) مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top