کتابخانه

معرفی کتاب در حوزه خط مشی گذاری عمومی

هدف از این نگاشت، معرفی کتاب صرفا در حوزه خط مشی گذاری عمومی است (از پرداختن به کتب مدیریت دولتی، مسائل مدیریت دولتی و نیز سیاست خارجی با محوریت ارائه مصادیق خودداری شده است). این نگاشت تنها به ذکر کتب فارسی اکتفا خواهد کرد و همواره در حال به روز رسانی است … .

لیست کتب در حوزه خط مشی گذاری عمومی به ترتیب حروف الفبا:

 • اجل دیوید ال، ماریا دل ماسترو الن، گینگر اسمیت، جیسون آر. سوانسون. (۱۳۹۲). خط‌ مشی‌گذاری در صنعت گردشگری: دیروز، امروز، فردا، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، مرتضی بذرافشان، رفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • اسمیت، کوین بی.، و کریستوفر دابلیو. لاریمر. (۱۳۹۲). درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت گراها و فرااثبات گراها). ترجمه حسن دانایی فرد. تهران: صفار.
 • اشتریان، کیومرث. (۱۳۸۶). سیاست گذاری عمومی ایران. تهران: میزان.
 • اشتریان، کیومرث. (۱۳۸۹). متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی. تهران: میزان.
 • الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۸). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • الوانی، سید مهدی، و فتاح شریف زاده. (۱۳۸۶). فرایند خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 • الوانی، سید مهدی، و میثاق شلویری. (۱۳۹۵). اجرای خط مشی عمومی: دیدگاه های نظری و راهکارهای عملی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • امجدی، عبدالحکیم. (۱۳۹۰). تصمیم گیری و تعیین خط مشی با رویکرد دفاعی، تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع).
 • امجدیان، عبدالحکیم. (۱۳۹۰). تصمیم گیری و تعیین خط مشی عمومی با نگرش دفاعی. تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع).
 • پارسونز، واین. (۱۳۸۵). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پوت، آن دی.، و فردریک جی. اسپرینگر. (۱۳۸۸). روش های پژوهش برای سیاستگذاری اجتماعی: مفاهیم، روش ها و کاربردها. ترجمه رضا فاضل. تهران: دانشگاه تهران.
 • تسلیمی، محمدسعید. (۱۳۸۸). تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری.  تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)..
 • تیسن، ویل‌ای‌اچ، و وارن‌ای واکر. (۱۳۹۴). تحلیل خط‌مشی عمومی: پیشرفت‌های جدید. ترجمه حسن دانایی‌فرد، هانیه احمدی. تهران: صفار.
 • حاجی‌پور، ابراهیم. (۱۳۹۴). آسیب‌شناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران. تهران: سبز رایان‌گستر.
 • خورشیدی، غلامحسین، و حسن رنگریز. (۱۳۸۷). مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولت، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 • دانایی فرد، حسن، سید یعقوب حسینی، و علی اصغر فانی. (۱۳۹۲). ظرفیت خط مشی گذاری عمومی: کلید توسعه یافتگی ملی. تهران: صفار.
 • دانش فرد، کرم الله. (۱۳۸۸). فرایند خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • دانش فرد، کرم الله. (۱۳۹۲). مبانی خط مشی گذاری عمومی، نیاز دانش.
 • رز، ریچارد. (۱۳۹۱). سیاست گذاری عمومی مقایسه ای. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • رز، ریچارد. (۱۳۹۱). یادگیری در پرتو خط مشی های عمومی تطبیقی: راهنمای کابردی. ترجمه حسن دانایی فرد، و منصور خیرگو. تهران: مهربان نشر.
 • رضوی مهر، نرگس‌السادات. (۱۳۹۵). خط مشی گذاری عمومی: نقش گروه های ذی‌نفوذ در جریان خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران : سخنوران‏‫.
 • ساباتیه، پل ای. (۱۳۹۳). نظریه های فرایند خط مشی عمومی. ترجمه حسن دانایی فرد، و سید حسن کاظمی. تهران: صفار.
 • سینائی، وحید، و سمیه زمانی. (۱۳۹۱). مجلس و سیاستگذاری در ایران. تهران: میزان.
 • شافریتز، جی. ام.، و کریستوفر پی. بریک. (۱۳۹۰). سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • شیخ سفلی، سمانه. (۱۳۹۲). کتاب طلایی تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، تهران : طلایی پویندگان دانشگاه.
 • ضیاء‌الدینی، محمد. (۱۳۹۳). اجرای خط‌مشی‌های عمومی. کرمان: فانوس.
 • عالم، عبدالرحمن. (۱۳۹۱). بنیادهای علم سیاست. تهران: نی.
 • عسگری، ناصر. (۱۳۸۸). فرآیند خط مشی گذاری عمومی: ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور – سراسری و آزاد، راه.
 • قلی پور، رحمت الله. (۱۳۹۳). تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات سمت.
 • قلی پور، رحمت الله، و ابراهیم غلام پور آهنگر. (۱۳۸۹). فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
 • قلی پور، رحمت الله، و مهدی فقیهی. (۱۳۹۳). سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی. تهران: مهکامه.
 • قوام، سید عبدالعلی. (۱۳۸۹). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • قوام، سید عبدالعلی. (۱۳۹۲). سیاست های مقایسه ای. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • کاظمی، سید علی اصغر. (۱۳۷۹). مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • گیوریان، حسن، و محمدرضا ربیعی. (۱۳۸۱). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: انتشارات یکان.
 • لاجوردی، سمانه. (۱۳۹۰). مدیریت کانون های تفکر در عرصه خط مشی های عمومی، دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • ماژرزاک، آن. (۱۳۹۲). پژوهش و سیاست گذاری. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
 • مصلّی نژاد، عباس. (۱۳۸۹). مبانی سیاست و اقتصاد. تهران: قومس.
 • مصلّی نژاد، عباس. (۱۳۹۰). سیاستگذاری اقتصادی. تهران: نشر رخ داد نو.
 • مصلّی نژاد، عباس. (۱۳۹۳). سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • مکین، راجر ای. (۱۳۹۲). نظریه بازی ها و سیاستگذاری عمومی. ترجمه علی بغیری. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 • ملک محمّدی، حمیدرضا. (۱۳۹۴). مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • مهدوی تبار،  علی، و احد علی پور اصل. (۱۳۹۲). مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها، طلایی پویندگان دانشگاه.
 • مولر، پیر. (۱۳۷۸). سیاستگذاری عمومی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: میزان.
 • نمازی، آرش. (۱۳۹۳). سه گفتار در حوزه سیاست گذاری عمومی. تبریز: فن آذر، آشینا.
 • هاشمی، علیرضا، و حسن عبداله‌زاده. (۱۳۹۵). خط‌مشی‌گذاری عمومی : مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی. شیراز: تخت جمشید.
 • هاولت، مایکل، ام. رامش، و آنتونی پرل. (۱۳۹۴). . مطالعه خط مشی عمومی: چرخه های خط مشی و زیرنظام های خط مشی. ترجمه عباس منوریان، و ابراهیم گلشن. تهران: مهربان نشر.
 • وحید، مجید. (۱۳۸۳). سیاستگذاری عمومی. تهران: میزان.
 • ویسی، غلامرضا. (۱۳۹۴). تصمیم گیری و خط مشی گذاری. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).
 • یان پیرو گای پیترز. (۱۳۹۳). حکمرانی، سیاست و دولت. ترجمه حسین قلجی. تهران: رهیافت خط اول.
Rate this post
آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 203

8 thoughts on “معرفی کتاب در حوزه خط مشی گذاری عمومی

 1. سلام، حال شما؟ ببخشید بین اینها کدوم برای دکتری جامع و مفید هست؟در واقع منبع معتبر؟ممنون میشم از راهنمایی تون

  1. سلام، خوبم ممنون
   آنهایی که تاکید کردم حتما خوانده شود به نظرم برای آزمون دکتری حتما باید مطالعه شود

 2. درودبرشما.
  چه کتابهایی را در ای حوزه برای آزمون دکتری مدیریت گردشگری توصیه میکنید.
  سپاسگزارم

  1. سلام
   خودتان بهتر می دونید که کنکور هر سال تغییر می کنه؛ اگرچه قبلا در وبنوشت های مختلفی راجع به کتب مرتبط به این حوزه مطلب نوشته ام اما چون سه سالی از کنکور بنده می گذرد بهتر است نظر عزیزانی را بپرسید که به تازگی پذیرفته شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top