مروری بر کتاب اداره امور عمومی؛ فهم مدیریت، سیاست و قانون در بخش عمومی

در نسخه هشتم این کتاب، به غیر از نام آشنای روزنبلوم، دو مولف دیگر بنامهای کراوچک و کلرکین در نگارش این اثر همکاری داشته اند. روزنبلوم در این ویرایش نیز به مانند سایر ویرایش های پیشین، نگاه خود را به مدیریت امور عمومی حفظ کرده است. در هیچ کتابی به این اندازه نمی توان حوزه و دامنه اداره امور عمومی را (که ما ایرانیان به غلط مدیریت دولتی می نامیم) درک نمود. نگاه روزنبلوم این ادعا را دارد که تمام نظام های مدیریت امور عمومی مشتمل بر سه بعد مدیریتی، سیاسی و قانونی هستند و یا همین نگاه تلاش کرده است تا در هر فصل موضوعات مختلف در حوزه مدیریت امور عمومی را از این سه بعد بررسی نماید.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.