واژه نامه

درست بخوانیم، درست بنویسیم و درست یاد بدهیم؛ امید است تا با همفکری شما عزیزان این مجموعه به بهترین نحو تکمیل گردیده و در دسترس عموم قرار گیرد. تلاش شده است تا با بررسی ترجمه و نظر استادان، علما و صاحبنظران در رشته مدیریت، برای هر واژه، مرتبط ترین و اصلح ترین ترجمه ارائه گردد.

A

Absolutism: مطلق گرایی

Acceptability: مقبولیت

Accountability: پاسخگویی

Accounting: حسابرسی

Accreditation: اعتبار گذاری، مجوز

Accumulation: انباشت

Accuracy: صحت

Action-arena: عرصه کنش

Action of rational: کنش عقلایی

Action-situation: موقعیت کنش

Adaptation: تطابق

Adaptive efficiency: کارایی انطباقی

Administration: اداره امور

Administrative: اداری

Adoption: انطباق

Advantaged-groups: گروه های سزاوار

Adversary politics: سیاست دشمنی 

Advertisement: آگهی

Advocacy-Coalition-Framework: چارچوب ائتلاق مدافع

Agency economics: اقتصاد کارگزار

Agenda-setting: دستورگذاری، تنظیم دستورکار

Alienation: از خود بیگانگی

Altruism: نوع دوستی

Ambivalence: ترجیحات فرضی

Anarchism: آنارشیسم

Anomie: بی هنجاری

Anthropocentrism: انسان محوری

Anti-semitism: یهود ستیزی

Appraisal: ارزیابی

Archaic institution: نهاد کهن

Arrangement: ترتیبات

Assessment: ارزیابی

Association: انجمن

Atavistic instincts: غرایز اجدادی

Atomism: اتمیسم

Auditing: ممیزی

Autarky: خودبسندگی

Authority: اختیار، اقتدار

Autonomization: خودمختاری

B

Back-casting: پس بینی

Backward-mapping: انگاشت رو به عقب

Belief: باور

Bounded-rationality: عقلانیت محدود

Bureaucracy: بوروکراسی، دیوانسالاری

Bureaucrat: بوروکرات، دیوانسالار

C

Campaign: کمپین

Cause-and-effect: علت و معلول

Causal process tracing: ردیابی فرایند علی

Citizen: شهروند

Check-and-balance: مراقبه و موازنه

Coalition: ائتلاف

Coherence: انسجام

Competitive-advantage: مزیّت رقابتی

Comprehensive-rationality: عقلانیت جامع

Consequence: نتیجه

Conjuncture: بزنگاه

Content: محتوا

Context: بستر

Corruption: فساد

Critical: ارزیابی

Customer: مشتری

D

Decision: تصمیم

Deviation: انحراف

Dichotomy: دوگانگی

Diffusion: اشاعه

-directed: گرا-

Discretion: صلاحدید

Doctrine: آموزه

E

Economic-policy: خط مشی اقتصادی

Elite: نخبه

Epistemology: معرفت شناسی

Equity: برابری

Evaluation: ارزشیابی

Event history analysis: تحلیل تاریخ واقعه

Evidence: شواهد

Executive: اجرایی

Expert: خبره

F

Failure: شکست

Federal-state: دولت فدرال

Fiscal-policy: خط مشی مالی

Forecast: پیشبینی

Formulation: تدوین

Function: کارکرد

G

Garbage-can-model: مدل سطل زباله

Goal: هدف

Governance: حکمرانی

Government: حکومت

I

Ideology: ایدئولوژی

Impact: اثر

Implementation: اجرا

Incremental: تدریجی

Input: درونداد

Institution: نهاد

Institutional Analysis and Development framework (IAD): چارچوب تحلیل و توسعه نهادی

Institutionalism: نهادگرایی

Instrument: ابزار

Interest-group: گروه ذینفع

Iron-triangle: مثلّث آهنین

Issue: مسئله

J

Judiciary: قضایی

L

Laissez-faire: عدم مداخله

Law: قانون

Legislature: قانون گذاری

Legitimacy: مشروعیّت

Lesson-drawing: درس آموزی

M

Methodology: روش شناسی

Monetary-policy: خط مشی پولی

Monitor: نظارت

Muddling-through: از مهلکه گریختن

N

Narrative: روایتی

Network: شبکه

New-public-administration: اداره امور عمومی نوین

New-public-management: مدیریت دولتی نوین

O

Objective: عینی

Ontology: هستی شناسی

-Oriented: مدار-

Outcome: پیامد

Output: برونداد

P

Path-dependence: وابستگی به مسیر

Plan: طرح

Pluralism: تکثّرگرایی

Policy: خط مشی

Policy-adoption: اتخاذ خط مشی

Policy-analysis: تحلیل خط مشی

Policy-communities: جوامع خط مشی

Policy-diffusion: اشاعه خط مشی

Policy-experimentation: آزمایش خط مشی

Policy-making: خط مشی گذاری

Policy-proposal: پیشنهادیه خط مشی

Policy-research: خط مشی پژوهی

Policy-succession: جانشینی خط مشی

Political-economy: اقتصاد سیاسی

Politics: علم) سیاست)

Politicization: سیاسی کاری

Preferences: ترجیحات

Principle: اصل

Principle-agent problem (agency dilemma): مشکل کارفرما-کارگزار

Prescribe: تجویز

Privatization: خصوصی سازی

Problem-structuring: صورتبندی مشکل

Progressive-taxation: مالیات بندی تصاعدی

Proportional-taxation: مالیات بندی متناسب

Public-administration: اداره امور عمومی

Public-choice: انتخاب عمومی

Public-good: کالای عمومی

Public-interests: منافع عامه

Punctuated-equilibrium: تعادل نقطه ای

R

Rationality: عقلانیت

Recommend: توصیه

Reform: اصلاح

Regulation: مقرّرات

Regulatory: تنظیمی

Regressive-taxation: مالیات بندی نزولی

Resilience: تاب آوری

Responsiveness: پاسخدهی

S

Social-policy: خط مشی اجتماعی

Spoils-system: نظام تاراج

State: دولت

Story-telling: داستان سرایی

Strategy: راهبرد

Street-level-bureaucrat: کارگزار سطح خیابان

Structure: ساختار

Style: سبک

Subjective: ذهنی

Subside: یارانه

Succession: جانشینی

T

Tax-farming: تیول داری

Termination: خاتمه

Threshold-effect: اثر حدی

Transparency: شفافیّت

Transfer: انتقال

-Inappropriate transfer: انتقال نامناسب

-incomplete transfer: انتقال ناقص

-uninformed transfer: انتقال فاقد اطلاعات کافی

U

Unitary-state: دولت واحد

V

Voter: رأی دهنده

W

Welfare-state: دولت رفاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.