آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان مدیریت

دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت

درباره دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت

دوره تحقیقات یا پژوهش دوره‌ای برای تشخیص و تحلیل مسائل مدیریتی است تا با واکاوی دقیق مسائل سازمان و مدیریت بتوانید پاسخ و راهکاری مرتبط، کارا و اثربخش برای آن ارائه کنید. مسائل مدیریتی می‌تواند شامل مشکلات مربوط به منابع انسانی، توسعه تیم، محصول و خدمات، بازاریابی و راهبردهای آن، مسائل تولید، زنجیره تامین و امور مالی را شامل شود.

این دوره مناسب مدیران سطح عالی و میانی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف مدیریت و علاقه مندان به پژوهش در رشته مدیریت است.

در پایان این دوره فراگیران ضمن پیدا کردن بینش پژوهشی، قادر خواهند بود تا یک مساله مرتبط به مدیریت و سازمان را تشخیص و تجزیه کنند و با روش مناسب به آن پاسخ دهند. در این دوره با مهم‌ترین روش‌های انجام پژوهش آشنا خواهند بود و می‌توانند فراخور مساله مورد نظر خود از آنها استفاده کنند.


رئوس مطالب دوره


آنچه پس از گذراندن دوره آموزشی پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت فراخواهید گرفت

هفته

۱

مساله شناسی در سازمان و مدیریت

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش با تنوع مسائل سازمانی و مدیریتی، تفاوت آن با سایر ارکان مدنظر مدیریت شامل هدف، نتیجه و پیامد و نیز مباحث اخلاقی در پژوهش در سازمان آشنا می‌شوید و قادرخواهی بود تا تعریف دقیق و واضحی از مسائل سازمانی و مدیریتی ارائه کنید


هفته

۲

تعیین حوزه و دیدگاه‌ها به مسائل مدیریت

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش، مهارت دیدگاه انتقادی به مسائل سازمانی به شما آموزش داده می‌شود تا بتوانید موقعیت مسائل را از نگاه و جنبه‌های مختلف بررسی کنید. همچنین قادر خواهید بود تا سیر منطقی را میان دیدگاه‌های همسو و متعارض نسبت به مساله پیدا کنید


هفته

۳

روش شناسی راهکارها

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مرور جامعی از فلسفه، دیدگاه‌‌ها، راهبردها، روش‌های جمع‌آوری، بررسی و تحلیل انواعی از داده‌ها به شما آموزش داده خواهد شد تا با کمک آن بتوانید مدلی مناسب برای بررسی و ارزیابی راهکارهای ممکن جهت پاسخ به مسائل مدیریت و سازمان را بیابید.


هفته

۴

روش‌ها و تحلیل‌های کمی

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مهم ترین پژوهش‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های کمی و مزایا و معایب هر یک تشریح خواهد شد تا بتوانید با اشراف کافی لزوم استفاده از هر یک را بدانید.


هفته

۵

روش‌ها و تحلیل‌های کیفی

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش مهم ترین پژوهش‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های کیفی و مزایا و معایب هر یک تشریح خواهد شد تا بتوانید با اشراف کافی لزوم استفاده از هر یک را بدانید.


هفته

۶

آمادگی برای ارائه و انتخاب راهکار

زمان حداکثر ۲ ساعت

در این بخش به نحوه نگاشت و ارائه پژوهش در مسائل سازمان و مدیریت پرداخته می‌شود تا بتوانید آگاهی سایر اعضای سازمان و نیز ذینفعان مساله را نسبت به مساله و راهکارهای پیشنهادی را افزایش دهید


فنون روش شناسی


آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

تحلیل مضمون (تحلیل تم)

یک روش متداول برای انواع پژوهش کیفی

تحقیقات بازار آرین عظیمی
تحقیقات بازار آرین عظیمی

پیمایش

روش متداول در علم و عمل در مدیریت

آرین عظیمی - مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

اقدام پژوهی

بهترین روش برای بهبود امور و فرایندها

Rate this page

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top